zwierzzwierzzwierzzwierzzwierz
PDF Drukuj Email

O Zakładzie Doświadczalnym w Kołbaczu

 

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB - Kołbacz Spółka z o. o. zlokalizowany jest na terenie gminy Stare Czarnowo w województwie zachodniopomorskim. Utworzony został 4 lipca 1967 roku. W grudniu 2000 roku Zakład przekształcono w Spółkę z o.o., w której Instytut Zootechniki PIB w Krakowie ma 100% udziału. Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 33 442 000,00 zł.

Zakład Doświadczalny Kołbacz gospodaruje na 4000 ha użytków rolnych, z czego grunty orne stanowią 2721 ha, a łąki i pastwiska 900 ha i zatrudnia 70 pracowników.

Instytucja ta została powołana do prowadzenia badań naukowych, szkoleń i wdrożeń w zakresie chowu i hodowli bydła, koni oraz owiec w warunkach wielkoobszarowego gospodarstwa rolnego. W Spółce hodowane są krowy rasy Polskiej Holsztyno-Fryzyjskiej, Limousine, owce rasy Suffolk i Pomorska (rasa zachowawcza) oraz konie rasy Sokólskiej (rasa zachowacza).

W 2005 roku w ramach restrukturyzacji zakładu rozpoczęto modernizację obiektów inwentarskich znajdujących się w Dębinie z przeznaczeniem na obory wolnostanowiskowe. Dzięki temu powstała nowoczesna ferma bydła mlecznego na 700 krów dojnych, której efektem jest uzyskanie wzrostu wydajności mlecznej od 1 krowy z 6117 w roku 2000 do 11000 litrów w 2013 roku.  W 2015 roku sprzedaż mleka wyniosła ponad 6,4 mln litrów a w roku 2016  prawie 6,2 mln litrów.

W skład fermy bydła wchodzą m.in. obory, cielętnik, jałownik i porodówka. Zwierzęta utrzymywane są w systemie wolnostanowiskowym. Budynki wyposażono w nowoczesne urządzenia tj. stoły paszowe, legowiska, poidła podgrzewane, automaty do odpajania cieląt mlekiem, paśniki, mieszacze powietrza, zraszacze wody, kurtyny, świetliki itp. Oprócz tego w jednym ze zmodernizowanych pomieszczeń znajduje się  hala udojowa według technologii izraelskiej firmy "Afikim" 2x16 typu "Parallel". Ponadto w celu obniżenia kosztów produkcji mleka przeprowadzono modernizację mieszalni pasz.

W Spółce dobrze zorganizowana jest baza doświadczalna, oparta o nowoczesne urządzenia i aparaturę służącą do zbierania bieżących danych w zakresie wydajności i jakości mleka, żywienia czy stanu zdrowotnego krów. Uzyskane na tej drodze informacje w oparciu o system komputerowy pozwalają na racjonalne zarządzanie stadem. Zainstalowane na kończynach krów elektroniczne identyfikatory (pedometry) dostarczają do systemu komputerowego informacje m.in. z zakresu ich produkcji, aktywności ruchowej, ciężaru ciała czy czasu doju.

W latach 2008-2009 wybudowany został kompleks suszarniano-magazynowy dla zbóż i rzepaku o pojemności magazynowej 8000 ton oraz wiaty do przechowywania 3000 ton siana i słomy. Poza tym Spółka wyposażona jest w nowoczesny, bardzo wydajny sprzęt do uprawy gleby, nawożenia, ochrony roślin oraz zbioru plonów.

W 2008 roku rozpoczęto proces tworzenia gospodarstwa ekologicznego w Glinnej na powierzchni 320 ha użytków rolnych. Aby zapewnić optymalne warunki zoohigienicze, jak również dobrostan, podjęto prace budowlane, modernizacyjne pozwalające na utrzymywanie zwierząt w systemie wolno stanowiskowym, na głębokiej ściółce, z możliwością korzystania z wybiegów w ciągu całego roku. Modernizacja dotyczyła także pomieszczeń przeznaczonych na porodówki, wychowalnie potomstwa, jak również miejsc do wykonywania niezbędnych zabiegów weterynaryjnych i zootechnicznych. Wszystkie prace modernizacyjno-adaptacyjne poprawiły mikroklimat pomieszczeń. W przygotowanych obiektach posiadających status gospodarstwa ekologicznego prowadzi się szerokie badania z zakresu chowu i hodowli zwierząt w warunkach ekologicznych, opartych o pasze z użytków rolnych posiadających odpowiednie certyfikaty. Aktualnie w gospodarstwie ekologicznym Glinna utrzymuje się owce rasy: Suffolk i Pomorskiej (rasa zachowawcza), kozy – rasy Burskiej, oraz konie rasy Sokólskiej (rasa zachowawcza).

W Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o. o prowadzone są liczne prace naukowe, a zwłaszcza z dziedziny technologii produkcji mleka, wychowu cieląt i jałowizny, ochrony środowiska, żywienia zwierząt, chowu owiec czy jakości produktów zwierzęcych i ekonomiki.

Zakład Doświadczalny współpracuje z uczelniami szczecińskimi tj. Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Uniwersytetem Szczecińskim oraz zagranicznym Uniwersytetem Rolnym w Mołdawii. Ponadto jest miejscem odbywania praktyk studenckich uczelni rolniczych z całej Polski, m.in. SGGW w Warszawie i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Lublinie. Zdobyta tutaj przez studentów wiedza praktyczna podnosi ich kwalifikacje zawodowe.

W latach 2005-2009 w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o. zrealizowany został jeden projekt celowy pt.: "Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji mleka i mięsa wołowego o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w gospodarstwie posiadającym duży areał trwałych użytków zielonych", zlecony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktualnie w ramach prac badawczych Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie w ZDIZ PIB Kołbacz Sp. z o. o. prowadzonych jest 6 projektów naukowych, w tym 3 programy wieloletnie.

Od 1991 roku Zakładem kieruje dr inż. Eugeniusz Malinowski.

 

 

banerbaner