Przetarg na sprzedaż ruchomości PDF Drukuj EmailOgłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż ruchomości

 

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB – Kołbacz sp. z o.o. w Kołbaczu, ul. Warcisława 1, 74-106 Stare Czarnowo  wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000000153, nr NIP: 858-16-44-446, kapitał zakładowy: 33.442.000,00 zł ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż następujących ruchomości:

 

Lp. Nazwa Marka Typ/Model Rok
produkcji
Przebieg
km
Cena
wywoławcza
netto
1 Agregat ścierniskowy
DURO
FRANCE
Compil 5m 2011 X 33 300,00
2 Zgrabiarka pokosu Claas Liner 780 1995 X 5 300,00
3 Zgrabiarka pokosu Claas Liner 660 1976 X 2 500,00
4 Ładowarka teleskopowa MANITOU
Premium
MLT 625-75 2012 X 39 300,00
5 Ciągnik rolniczy CASE IH

MAGNUM
7140 8.9t

1990 X 40 000,00
6 Samochód ciężarowy
(na bazie osobowego)
OPEL Corsa 1.0
MR'00
2003 232 225 2 300,00
7 Samochód ciężarowy do 3,5 t FORD
L Transit
FT 350 2.2 TDCi 2008 390 000 5 300,00
8 Samochód osobowy VOLVO S40 1.8 MR'04 2006 165 861 10 400,00

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w Kołbaczu, przy ul. Warcisława 1, w dniu 1 października 2020 roku o godzinie 1400 .

Sprzedawane ruchomości można oglądać w Kołbaczu, przy ul. Warcisława 1, każdego dnia roboczego, od dnia ukazania się ogłoszenia do 25 września 2020 r. w godzinach od 800 do 1430.

Osoba zainteresowana uczestnictwem w przetargu składa pisemną  ofertę dot. nabycia interesujących ją ruchomości i wpłaca wadium obliczone od ceny wywoławczej tych ruchomości.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które uiścić należy w pieniądzu w kasie Spółki w Kołbaczu lub na rachunek bankowy nr 87 1050 1599 1000 0023 0268 7021 do dnia 28 września 2020 r. (wiążąca jest data wpływu środków na konto organizatora).

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 
Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do dnia 28 września 2020 roku do godziny 1400.

Oferta powinna , pod rygorem odrzucenia, zawierać:

 

  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, a także jego adres mailowy, telefon i osobę upoważnioną do kontaktu;
  2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
  4. oznaczenie terminu związania ofertą (przynajmniej 30 dni).

 

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie,  w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium w wymaganej wysokości i terminie. W przypadku odrzucenia oferty komisja przetargowa niezwłocznie zawiadamia o tym oferenta.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.

Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia  niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży lub w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu nie dłuższym niż 7 dni. Nieuiszczenie ceny nabycia w terminie powoduje nie dojście umowy do skutku i przepadek wniesionego wadium.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

 

banerbaner